paradoks7.jpg

פרדוקס הידרוסטטי

מק"ט: 1877.
קטגוריה: .

נמלא במים את הכלים השונים לאותו מפלס, ונבדוק את שיעור העקה (המשקל) המועמס על תחתית הכלי.

אף שנפח המים, באותו גובה מפלס, שונה בכל אחד מהכלים, העקה היא אותה עקה.

מאחר ששטח-פני תחתית הכלי אינה משתנה, מסתבר שהלחץ על תחתית הכלי, בכל אחד מהמקרים, שווה הוא, בלא תלות במסת המים שבכלי.

מכאן ניתן להסיק שהלחץ ההידרוסטטי בתחתית של כלי, המלא בנוזל מסוים, נוצר רק בתלות גובה מפלס עמוד המים שמעל לתחתית.